Ułatwienia dla słabowidzących:
                         
ul. Wrocławska 10
58-100 Świdnica

NIP: 884-001-03-70
REGON: 890621738
tel.: +48 74 851-58-10
tel.:+48 74 851-58-36
fax: +48 74 851-58-15
POGOTOWIE WODOCIĄGOWE: 994
e-mail: spwik@spwik.swidnica.pl

           

POGOTOWIE WODOCIĄGOWE 994
CENTRALA +48 (74) 851 58 10

Woda

Opłaty dodatkowe

Wysokość jednostkowych stawek opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych - obowiązuje od 01.01.2012r.

Lp Substancja wyrażona jako wskaźnikGrupa Przetwórstwo Rolno-Spożywcze  [zł/kg ładunku]Grupa Produkcja i Usługi Gr. A   [zł/kg ładunku]Grupa Produkcja i usługi Gr. C [zł/kg ładunku]
 1  Dwuchloro-dwufenylo-trójchloroetan  1 035,00  1 035,00  1 035,00
 2  Wielopierścieniowe chlorowane dwufenyle  1 035,00  1 035,00  1 035,00 
 3  Wielopierścieniowe chlorowane trójfenyle  1 035,00  1 035,00  1 035,00 
 4  Heksachlorocykloheksan (HCH)  1 035,00  1 035,00  1 035,00 
 5  Aldryna (C12H8Cl6)  1 035,00  1 035,00  1 035,00 
 6  Dieldryna (C12H8Cl6O)  1 035,00  1 035,00  1 035,00 
 7  Edryna (C12H8Cl6O)  1 035,00  1 035,00  1 035,00 
 8  Izodryna (C12H8Cl6O)  1 035,00  1 035,00  1 035,00 
 9  Tetrachlorometan (CCl4) 946,00   946,00    946,00  
 10  Pentachlorofenol (PCP) 946,00   946,00   946,00   
  (2,3,4,5,6-pięciochloro-1-hydroksybenzen) i jego sole  946,00   946,00   946,00  
 11  Heksachlorobenzen (HCB) 946,00   946,00    946,00  
 12  Heksachlorobutadien (HCBD) 946,00   946,00   946,00   
 13  Trichlorometan (chloroform) (CHCl3) 946,00   946,00    946,00  
 14  1,2,-dichloroetan (EDC) 946,00   946,00   946,00   
 15  Trichloetylen (TRI) 946,00   946,00   946,00   
 16  Tetrachloroetylen (PER) 946,00   946,00    946,00   
 17  Trichlorobenzen (TCB)-1,2,3,-TCB+1,2,4TCB+1,2,5TCB 946,00   946,00    946,00  
 18  Kadm 946,00   946,00   946,00   
 19  Rtęć 946,00   946,00   946,00   
 20  Insektycydy z gr. węglowodorów chlorowanych 946,00   946,00   946,00   
 21  Insektycydy fosforoorganiczne i karbaminianowe 946,00   946,00    946,00  
22  Absobowane zwiazki chloroorganiczne-AOX 710,00 710,00  710,00
 23  Antymon 710,00 710,00 710,00 
 24  Arsen 710,00 710,00 710,00 
 25  Chlor wolny 710,00 710,00 710,00 
 26  Chlor całkowity 710,00 710,00  710,00 
 27   Cyjanki wolne 710,00 710,00 710,00 
 28  Chrom +6 710,00 710,00  710,00
 29  Lotne związki chloroorganiczne-VOX 710,00 710,00  710,00
 30  Lotne węglowodory aromatyczne-BTX 710,00 710,00 710,00 
 31  Miedź 710,00 710,00 710,00 
 32  Nikiel 710,00 710,00  710,00
 33  Ołów 710,00 710,00 710,00 
 34  Siarczki 710,00 710,00 710,00 
 35  Srebro 710,00 710,00 710,00 
 36  Aldehyd mrówkowy 570,00 570,00 570,00 
 37  Chrom ogólny 570,00 570,00 570,00 
 38  Bar 570,00 570,00 570,00 
 39  Beryl 570,00 570,00  570,00
 40  Bor 570,00 570,00 570,00 
 41  Cyjanki związane 570,00 570,00 570,00 
 42  Cynk 570,00 570,00 570,00 
 43  Cyna 570,00 570,00  570,00
 44  Kobalt 570,00 570,00 570,00 
 45 Molibden 570,00 570,00 570,00 
 46  Selen 570,00 570,00 570,00 
 47  Tal 570,00 570,00 570,00 
 48  Tytan 570,00 570,00  570,00
 49  Wanad 570,00 570,00 570,00 
 50  Akrylonitryl 380,00 380,00 380,00 
 51  Fenole lotne 380,00 380,00 380,00 
 52  Kaprolaktam 380,00 380,00 380,00 
 53  Surfaktanty anionowe 380,00 380,00 380,00 
 54  Surfaktanty niejonowe 380,00 380,00  380,00
 55  Suma surfaktantów anionowych i niejonowych 380,00 380,00 380,00 
 56  Substancje ekstrahujace się eterem naftowym 380,00 380,00 380,00 
 57  Węglowodory ropopochodne 380,00 380,00  380,00
58  Rodanki 380,00 380,00 380,00 
 59  Fluorki 217,00 217,00 217,00 
 60  Azot ogólny 21,00 21,00 21,00 
 61  Azot amonowy 21,00 21,00  21,00
 62  Azot azotanowy 21,00 21,00  21,00
 63  Azot azotynowy 21,00 21,00 21,00 
 64  Fosfor ogólny 21,00 21,00 21,00 
 65  BZT5 21,00 21,00  21,00
 66  Glin 13,00 13,00 13,00 
 67  ChZTCr 13,00 13,00 13,00 
 68  Ogólny węgiel organiczny (OWO) 13,00 13,00 13,00 
 69  Potas 13,00 13,00 13,00 
 70  Siarczany 13,00 13,00  13,00
 71  Sód 13,00 13,00 13,00 
 72  Żelazo ogólne 13,00 13,00  13,00
 73  Zawiesina ogólna 4,00 4,00 4,00 
 74  Chlorki 4,00 4,00  4,00
 75  Siarczany 4,00 4,00 4,00 
 76  Suma chlorków i siarczanów 4,00 4,00 4,00 

Jednostkowa stawka za przekroczenie dopuszczalnej temperatury wprowadzonych ścieków, za m3 Kjtem.

1) za ścieki, których temperatura przekracza dopuszczalna wartość o mniej niż 5°C- 0,535zł za każdy stopień przekroczenia,
2) za ścieki, których temperatura przekracza dopuszczalną wartość o 5°C i więcej- 1,10 zł za każdy stopień przekroczenia,

Jednostkowa stawka za przekroczenie dopuszczalnego odczynu wprowadzonych ścieków, za jeden m3 - KjpH.

1) za ścieki, których pH jest wyższe od górnej albo niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o mniej niż 0,5 pH- wynosi 1,10 zł,
2) za ścieki, których pH jest wyższe od górnej albo niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o 0,5 pH-1,5 pH- wynosi 2,70 zł,
3) za ścieki, których pH jest wyższe od górnej albo niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o 1,5 pH-2,5 pH- wynosi 5,70 zł,
4) za ścieki, których pH jest wyższe od górnej albo niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o 2,5 pH-2,5 pH- wynosi 11,20 zł

© 2023 Corsario.pl, DESIGN: corsario