ul. Wrocławska 10
58-100 Świdnica

NIP: 884-001-03-70
REGON: 890621738
tel.: +48 74 851-58-10
tel.:+48 74 851-58-36
fax: +48 74 851-58-15
POGOTOWIE WODOCIĄGOWE: 994
e-mail: spwik@spwik.swidnica.pl
POGOTOWIE WODOCIĄGOWE 994
CENTRALA +48 (74) 851 58 10

Zakres działalności

 1. prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze Wspólników Spółki na zasadach określonych w obowiązujących przepisach
 2. dostarczanie wody, odbiór ścieków, eksploatacja sieci i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych poza obszarem Wspólników na podstawie zawartych przez Spółkę umów na świadczenie tych usług
 3. utrzymanie i eksploatacja posiadanych urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych
 4. produkcja i dostawa wody dla odbiorców usług podłączonych do sieci wodociągowych Spółki
 5. odbiór ścieków bytowych, komunalnych i przemysłowych od odbiorców usług podłączonych do sieci kanalizacyjnej Spółki oraz ich odprowadzanie w celu oczyszczenia
 6. zawieranie umów z odbiorcami usług o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków, prowadzenie sprzedaży i rozliczeń z odbiorcami usług z tytułu realizacji usług wymienionych w pkt. 1, 2, 4, 5
 7. prowadzenie i realizacja inwestycji w zakresie modernizacji, rozbudowy, budowy i rozwoju urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w ramach posiadanych funduszy
 8. wykonywanie konserwacji, napraw i remontów posiadanych obiektów, sieci i urządzeń
 9. wydawanie związanych z przedmiotem działalności Spółki zapewnień na dostawę wody i odbiór ścieków, określanie warunków technicznych podłączeń, dokonywanie odbiorów technicznych, wykonywanie wpięć przyłączy do sieci
 10. kontrola jakości dostarczanej wody i jakości odprowadzanych ścieków
 11. wykonywanie zleconych robót i usług instalacyjnych, inżynieryjno-budowlanych, transportowo-sprzętowych, projektowych, wynajmu obiektów i pomieszczeń Spółki
 12. prowadzenie działalności handlowej

© 2020 Corsario.pl, DESIGN: corsario