Ułatwienia dla słabowidzących:
                         
ul. Wrocławska 10
58-100 Świdnica

NIP: 884-001-03-70
REGON: 890621738
tel.: +48 74 851-58-10
tel.:+48 74 851-58-36
fax: +48 74 851-58-15
POGOTOWIE WODOCIĄGOWE: 994
e-mail: spwik@spwik.swidnica.pl

           

POGOTOWIE WODOCIĄGOWE 994
CENTRALA +48 (74) 851 58 10

Woda

Deklaracja dostępności

Świdnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Świdnicy Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Świdnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Świdnicy.


Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2016-05-31
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-31

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz korzystając z automatycznego dostępnego narzędzia do oceny strony Test- European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu), z którego wynika, że strona internetowa https://spwik.swidnica.pl spełnia wymagania ustawy w 100 %.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-31.

Skróty klawiaturowe

Strona internetowa nie jest wyposażona w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt
z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Jerzy Drzewiecki, jdrzewiecki@spwik.swidnica.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 74 851 58 35. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.

Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/


Dostępność architektoniczna

1. Budynek: Centrum Obsługi Klienta (BOK), ul. Wrocławska 10

- w wydzielonej części budynku przy ul. Wrocławskiej 10, zlokalizowane jest Biuro Obsługi Klienta wraz z kasą-  dostępne dla interesantów. Pomieszczenie zlokalizowane jest na poziomie parteru z bezprogowym dostępem.

- wejście do budynku (od strony ulicy) wyposażone jest w podjazd dla osób niepełnosprawnych,

- dla osób ze szczególnymi potrzebami zapewniona jest komunikacja z pracownikami pozostałych Działów. Na jej wniosek- pracownik danego Działu obsłuży interesanta w pomieszczeniu BOK.

- budynek posiada parking dla interesantów oraz wydzielone na nim miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych,

- brak windy dla niepełnosprawnych na wyższe kondygnacje budynku,

- dla klientów przeznaczone są toalety, w tym jedna dla osób niepełnosprawnych,

- budynek nie posiada pętli indukcyjnej

- budynek nie posiada oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych, druku powiększonego dla osób niewidomych i słabowidzących oraz komunikatów i informacji dźwiękowo-głosowej,

- w budynku zamieszczony jest wizualny rozkład pomieszczeń,

- do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,

- w budynku nie ma możliwości ze skorzystania tłumacza języka migowego.

2. Budynek: Laboratorium, Zawiszów 5:

- budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych (brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych),

- Laboratorium usytuowane jest na pierwszym piętrze budynku, do którego prowadzą schody (brak windy dla osób niepełnosprawnych).

- brak toalety dla osób niepełnosprawnych.

- w budynku nie ma pętli indukcyjnych.

- w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

- w budynku nie ma możliwości ze skorzystania tłumacza języka migowego
- do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem


Informacje uzupełniające

Nasz serwis BIP został zaprojektowany zgodnie ze standardem WCAG 2.1 tak, aby był możliwy do obsłużenia dla jak najszerszej grupy użytkowników, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub posiadanej dysfunkcji (test).

Serwis jest zgodny ze standardami W3C:

a) HTML5
b) WCAG 2.1 (minimum AA)

Serwis spełnia wszelkie normy Europejskie zawarte w dokumentach:

Unii Europejskiej:

a) Deklaracja Ministrów z 11 czerwca 2006 r.
b) Inicjatywa i2010
c) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/2102 z dnia 26 października 2016 r.

ONZ: Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych


Kompatybilność

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych Window-Eyes, JAWS czy NVDA.

Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy myszki. jak i wyłącznie samej klawiatury (przy użyciu klawiszy Tab , Shift + Tab , Enter i strzałek kierunkowych)


Wygląd

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

a) zmiana wielkości czcionki,
b) zmiana odstępów w tekście (między znakami, słowami, liniami),
c) zmiana kontrastu

Wersja mobilna — działanie na różnych urządzeniach

Serwis został zbudowany w oparciu o metodę „Responsive Web Design”, w skrócie RWD. Metoda ta sprawia, że serwis automatycznie dostosowuje wyświetlanie do rozdzielczości oraz wielkości ekranu.

Nie wymaga powiększania, ani przewijania w kierunku poziomym.

W urządzeniach takich jak tablety, smartfony, telefony komórkowe serwis jest znacznie bardziej czytelny i przyjazny w obsłudze.

© 2024 Corsario.pl, DESIGN: corsario