Ułatwienia dla słabowidzących:
                         
ul. Wrocławska 10
58-100 Świdnica

NIP: 884-001-03-70
REGON: 890621738
tel.: +48 74 851-58-10
tel.:+48 74 851-58-36
fax: +48 74 851-58-15
POGOTOWIE WODOCIĄGOWE: 994
e-mail: spwik@spwik.swidnica.pl

           

POGOTOWIE WODOCIĄGOWE 994
CENTRALA +48 (74) 851 58 10

Woda

Informacje ogólne o usługach

 I. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia pomiarowe.

1. Rozliczenie z odbiorcami za zbiorowe zaopatrzenie w wodę następować będzie z zastosowaniem taryf oraz w oparciu o ilość dostarczonej wody w zależności od wyposażenia w wodomierze. W budynkach wyposażonych w wodomierze główne ilość pobranej wody ustalana będzie zgodnie z ich wskazaniem, a w przypadku ich braku - w oparciu o obowiązujące normy zużycia, ustalone w obowiązujących przepisach. W przypadku niesprawności wodomierza (jeżeli umowa nie stanowi inaczej) ilość pobranej wody ustalona zostanie na podstawie średniego zużycia wody w okresie 6 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności wodomierza, a gdy to nie będzie możliwe z uwagi na brak poboru lub na zmniejszony pobór wody w tym okresie - na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy niesprawności wodomierza. Na wniosek odbiorcy Spółka będzie zlecać sprawdzenie prawidłowości działania wodomierza. W przypadku gdy sprawdzenie prawidłowości działania nie potwierdzi zgłoszonej przez odbiorcę usług niesprawności wodomierza, pokrywa on koszty sprawdzenia.

2. Ilość odprowadzonych ścieków ustalona będzie na podstawie wskazania urządzeń pomiarowych, a w przypadku ich braku, jako równą ilości wody pobranej pomniejszonej o ewentualną ilość wody bezpowrotnie zużytej lub zgodnie z zawartą umową.
3. Opłata stała dotyczy wszystkich odbiorców usług, bez względu na wyposażenie w przyrządy pomiarowe i podlega wpłacie także w przypadku braku poboru wody lub odprowadzenia ścieków.
4. Odbiorcy usług są zobowiązani dokonać zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki w terminie 14 dni od daty dostarczenia faktury. Zgłoszenie przez odbiorcę usług zastrzeżeń do wysokości faktury nie wstrzymuje jej zapłaty. W przypadku nadpłaty zalicza się ją na poczet przyszłych należności lub, na żądanie odbiorcy usług, zwraca się ją w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku w tej sprawie.
3. Użyte w taryfie określenia oznaczają:

 • wodomierz główny - przyrząd pomiarowy mierzący ilość pobranej wody znajdujący się na każdym przyłączu wodociągowym,
 • urządzenie pomiarowe - przyrząd pomiarowy mierzący ilość odprowadzonych ścieków, znajdujący się na przyłączu kanalizacyjnym,
 • podlicznik - przyrząd pomiarowy zainstalowany dodatkowo, obok wodomierza głównego, mierzący ilość wody zużytej bezpowrotnie np. w procesie produkcji do podlewania zieleni itp.,
 • punkt rozliczeniowy zaopatrzenia w wodę - wodomierz główny lub w przypadku jego braku, miejsce włączenia do sieci ŚPWiK w celu zaopatrzenia w wodę oraz podlicznik, który jest objęty obowiązkiem odczytu przez ŚPWiK w celu prawidłowego rozliczenia z odbiorcą za pobraną wodę,
 • punkt rozliczeniowy odprowadzania ścieków - urządzenie pomiarowe, a w przypadku jego braku miejsce włączenia do sieci ŚPWiK w celu odprowadzania ścieków oraz każdy inny punkt związany z odprowadzaniem ścieków od odbiorcy wymagający osobnego rozliczenia przez ŚPWiK ilości odprowadzonych ścieków.
  II. Informacje ogólne.

Niniejsza taryfa stanowi zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz określa warunki ich stosowania obowiązujące na terenie miasta Świdnicy. Podstawa prawna opracowania taryf:

 • przepisy ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z późniejszymi zmianami),
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.03.2002r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. Nr 26, poz. 257 z późniejszymi zmianami), zwane dalej Rozporządzeniem.

  Taryfowe ceny i stawki opłat dotyczą wszystkich odbiorców usług w zakresie dostawy wody i odbioru ścieków świadczonych przez ŚPWiK, z wyłączeniem odbiorców i dostawców hurtowych, wód opadowych i roztopowych odprowadzanych wydzieloną kanalizacją deszczową oraz usług świadczonych przy użyciu wozów asenizacyjnych.

III. Rodzaj prowadzonej działalności.

Świdnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Świdnicy Sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Świdnica na podstawie zezwolenia wydanego Decyzją Prezydenta Miasta Świdnicy Nr 4/03 z dnia 27 lutego 2003r. Zgodnie z zezwoleniem przedmiot działalności stanowi:

 • w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę: ujmowanie, uzdatnianie i dostarczanie wody usługobiorcom za pomocą urządzeń wodociągowych,
 • w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków odbiór ścieków dostarczanych przez usługobiorców za pomocą urządzeń kanalizacyjnych.
  - będących w posiadaniu Spółki w dniu wydania zezwolenia,
  - nabytych i wybudowanych przez Spółkę po uzyskaniu zezwolenia, w oparciu o wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, zgodnie z kierunkami rozwoju miasta, określonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.

  IV. Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług.

Określone w taryfie ceny i stawki opłat są stosowane przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi klientów wynikających z obowiązujących przepisów prawnych, a w szczególności:

 • przepisów określonych w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,
 • przepisów wykonawczych do w/w ustawy,
 • standardów wyszczególnionych w zezwoleniu na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
 • postanowień regulaminu świadczenia usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków.

  W szczególności Spółka zapewnia:
 • wysoki poziom świadczonych usług,
 • niezawodność posiadanych urządzeń zapewniającą ciągłość dostawy wody i odprowadzania ścieków,
 • dostawę wody do odbiorców w wymaganych ilościach i pod odpowiednim ciśnieniem,
  dostawę wody o należytej jakości, zgodnej z krajowymi i europejskimi normami sanitarnymi,
 • odbiór ścieków oraz ich przesył w celu ich oczyszczenia,
 • przestrzeganie wymagań ograniczenia szkodliwego oddziaływania na środowisko,
 • utrzymanie kosztów świadczenia usług na niskim poziomie.

© 2024 Corsario.pl, DESIGN: corsario