Ułatwienia dla słabowidzących:
                         
ul. Wrocławska 10
58-100 Świdnica

NIP: 884-001-03-70
REGON: 890621738
tel.: +48 74 851-58-10
tel.:+48 74 851-58-36
fax: +48 74 851-58-15
POGOTOWIE WODOCIĄGOWE: 994
e-mail: spwik@spwik.swidnica.pl

           

POGOTOWIE WODOCIĄGOWE 994
CENTRALA +48 (74) 851 58 10

Woda

Taryfowe grupy odbiorców do 12.06.2018

MIASTO

LpTaryfowa grupa
odbiorów usług
Charakterystyka taryfowej grupy odbiorców
1 Przetwórstwo
rolno - spożywcze
(PRS)
Podmioty gospodarcze, dla których woda dostarczana jest do celów technologicznych oraz związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą z zakresu przetwórstwa rolno - spożywczego a odprowadzane ścieki pochodzą z nieruchomości, na których prowadzi się przetwórstwo rolno - spożywcze i mają charakter ścieków przemysłowych lub komunalnych w rozumieniu Art. 2 p. 10 i 11 Ustawy.
Do w/w grupy zaliczane są w szczególności: cukrownie, zakłady mięsne, ubojnie, masarnie, piekarnie, cukiernie, zakłady drobiarskie, zakłady przetwórstwa owocowo - warzywnego, zakłady produkcji żywności itp.
2 Produkcja i usługi
Gr. A
(P-RWT)
Podmioty gospodarcze, dla których woda dostarczana jest do celów technologicznych w procesie produkcji lub świadczenia usług oraz do innych celów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą z wyłączeniem przetwórstwa rolno - spożywczego, a odprowadzane ścieki pochodzą z terenów, na których prowadzona jest działalność produkcyjna lub usługowa i mają charakter ścieków komunalnych i przemysłowych w rozumieniu Art. 2 p. 10 i 11 Ustawy.
Do w/w grupy odbiorców zalicza się w szczególności podmioty: z branży produkcji materiałów budowlanych, remontowo - budowlanej, przemysłu chemicznego, przemysłu metalurgicznego, hurtownie płodów rolnych, mleczarnie, rozlewnie i wytwórnie napojów, produkcja leków, myjnie samochodowe, usługi transportowe, garbarnie, galwanizernie, zakłady kamieniarskie, pełnozakresowe stacje obsługi pojazdów, stacje benzynowe posiadające myjnie samochodowe.
3 Produkcja i usługi
Gr. B
(P-UWB)
Podmioty gospodarcze, dla których woda dostarczana jest wyłącznie dla potrzeb socjalno - bytowych załogi a profil produkcji lub świadczonych usług nie wymaga użycia wody. Odprowadzane ścieki z obiektów, w których prowadzona jest działalność gospodarcza bez zastosowania wody w procesie produkcyjno - usługowym mają wyłącznie charakter ścieków bytowych w rozumieniu Art. 2 p. 10 Ustawy.
Do w/w grupy odbiorców zalicza się w szczególności podmioty: o profilu handlowym, produkcji rolnej, produkcji zwierzęcej, usługi krawieckie, usługi szewskie, usługi fryzjerskie, bankowe, ubezpieczeniowe, komunalne, kominiarskie, restauracje, kawiarnie, drobna wytwórczość, itp.
4 Produkcja i usługi
Gr. C
(P-UWO)
Podmioty gospodarcze, dla których woda dostarczana jest do celów technologicznych w procesie produkcji lub świadczenia usług oraz do innych celów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą z wyłączeniem przetwórstwa rolno-spożywczego, a odprowadzone ścieki pochodzą z terenów , na których prowadzona jest działalność produkcyjna lub usługowa i mają charakter ścieków komunalnych i przemysłowych w rozumieniu Art.2 p-kt 10 i 11 ustawy oraz nie zawierają metali ciężkich.
Do w/w grupy odbiorców zalicza się w szczególności podmioty z branży: produkcji materiałów budowlanych, remontowo-budowlanej, przemysłu chemicznego, przemysłu metalurgicznego, hurtownie płodów rolnych, rozlewnie i wytwórnie napojów, produkcja leków, myjnie samochodowe, usługi transportowe, garbarnie, galwanizernie, zakłady kamieniarskie, pełnozakresowe stacje obsługi pojazdów, stacje benzynowe posiadające myjnie samochodowe, pod warunkiem, że w/w podmioty posiadają skuteczną chemiczną podoczyszczalnię ścieków.
5 Instytucje
użyteczności
publicznej
(UP)
Odbiorcy dla których woda dostarczona jest z przeznaczeniem do spożycia przez ludzi na cele socjalno - bytowe, na utrzymanie czystości oraz na cele przeciwpożarowe, a odprowadzane ścieki pochodzą z budynków przeznaczonych na pobyt ludzi i mają charakter ścieków bytowych w rozumieniu Art. 2 p. 9 Ustawy.
Do w/w grupy odbiorców zalicza się w szczególności: instytucje administracji publicznej, ochrony zdrowia, opieki społecznej, obrony narodowej, wymiaru sprawiedliwości, porządku publicznego, organizacje społeczne i polityczne nie prowadzące działalności gospodarczej, jadłodajnie, bary, stołówki, placówki oświatowe i wychowawcze, kultury fizycznej i sportu, straży pożarnej oraz inne nie prowadzące działalności gospodarczej.
6 Gospodarstwa
domowe
(GD)
Właściciele i zarządcy budynków mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych, dla których woda dostarczana jest do spożycia przez ludzi - do picia, przygotowania posiłków lub do innych celów w gospodarstwach domowych w tym do podlewania ogródków, ogrodów działkowych, a także na potrzeby indywidualnych gospodarstw rolnych

© 2024 Corsario.pl, DESIGN: corsario