Ułatwienia dla słabowidzących:
                         
ul. Wrocławska 10
58-100 Świdnica

NIP: 884-001-03-70
REGON: 890621738
tel.: +48 74 851-58-10
tel.:+48 74 851-58-36
fax: +48 74 851-58-15
POGOTOWIE WODOCIĄGOWE: 994
e-mail: spwik@spwik.swidnica.pl

           

POGOTOWIE WODOCIĄGOWE 994
CENTRALA +48 (74) 851 58 10

Woda

Gospodarka wodna


USŁUGI EKSPLOATACJI SIECI

Lp.

NAZWA USŁUGI

JEDNOSTKA

CENA NETTO

1.

Zamknięcie lub otwarcie przepływu wody na sieci (maksymalnie 2 zasuwy dotyczące jednego adresu)

usługa

150,00 zł

2.

Diagnostyka sieci wodociągowej

2.1.

Usługa za pomocą GEOFONU

godz.

380,00 zł

2.2.

Usługa za pomocą KORELATORA (dotyczy tylko rur stalowych i zeliwnych)

1 szt awarii

600,00 zł

3.

Czyszczenie kanalizacji pojazdem typu „KAISER" wraz z zagospodarowaniem odpadów

3.1.

Na terenie Miasta Świdnica

godz.

750,00 zł

3.2.

Poza terenem Miasta Świdnica do 20 km

900,00 zł

4.

Inspekcja TV sieci kanalizacyjnej

Uwaga: Minimalny koszt inspekcji to 400zł netto

4.1.

Na terenie Miasta Świdnica

godz.

400,00 zł

4.2.

Poza terenem Miasta Świdnica do 20 km

500,00 zł

5.

Zadymianie kanału specjalistycznym urządzeniem

Uwaga: Minimalny koszt zadymiania to 350zł netto

5.1.

Na terenie Miasta Świdnica

godz.

350,00 zł

5.2.

Poza terenem Miasta Świdnica do 20 km

450,00 zł

6.

Usługi serwisowe na infrastrukturze wodociągowo-kanalizacyjnej np.: wstawienie trójnika / naprawa uszkodzonego wodociągu / naprawa zasuwy połączeniowej / naprawa hydrantu/naprawa uszkodzonego kanału/naprawa uszkodzonego przyłącza kanalizacyjnego

6.1.

Robocizna brygady

wg indywidualnej wyceny

6.2.

Praca sprzętu

wg indywidualnej wyceny

 

Uwaga:  Do powyższych kosztów doliczone zostaną: materiały, zajęcie pasa drogowego, badanie zagęszczenia gruntu, odtworzenie nawierzchni, koszt zabezpieczenia miejsca realizowanych prac itp.

7.

Koszt wizyty u Klienta celem wykonania zleconej usługi naliczany w przypadku braku możliwości realizacji zlecenia z przyczyn zależnych od Klienta (np. brak przygotowanego wykopu, brak realizacji prac zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami z protokołu rozdziału instalacji, przeniesienia wodomierza, warunków technicznych montażu wodomierza itd. )

opłata - pokrycie kosztów

200,00 zł

 

USŁUGI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI

L.p

NAZWA USŁUGI

JEDNOSTKA

CENA NETTO

 

ŚPWiK Świdnica wydaje zapewnienia dostarczania wody i/lub odprowadzania ścieków oraz uzgadnia projekty budowlane i wykonawcze sieci oraz budowalne przyłączy wodociągowych i/lub kanalizacyjnych bez pobierania odrębnego wynagrodzenia zgodnie z Cennikiem opłat. ŚPWiK Świdnica dokonuje przeglądu technicznego przyłączy wodociągowych i/lub kanalizacyjnych bez pobierania odrębnego wynagrodzenia zgodnie z Cennikiem opłat. W zakres usługi wchodzi jedna wizyta celem dokonania przeglądu technicznego oraz jedna wizyta celem stwierdzenia usunięcia ewentualnych niezgodności stwierdzonych przy przeglądzie technicznym.

 

Usługi przyłączania do sieci – Budowa przyłącza – usługa zlecona ŚPWiK Świdnica

8.

Techniczne przyłączenie do sieci wod-kan wraz z ułożeniem przyłącza

wg indywidualnej wyceny

8.1.

Złączenie przyłącza wybudowanego przez Klienta bezpośrednio z siecią:
a) Nawiercenie sieci wodociągowej przez służby ŚPWiK Świdnica – nieodpłatnie
b) Nadzór przez ŚPWiK Świdnica nad wstawianym trójnikiem na sieci wod–kan, wstawianym króćcem zabudowywaną studnią na sieci kanalizacyjnej – nieodpłatnie.

8.2.

Przegląd techniczny przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego wykonywany jest przez służby ŚPWiK Świdnica nieodpłatnie

8.3.

Montaz oraz dostarczenie wodomierza głównego po stronie ŚPWiK Świdnica nieodpłatnie

 

USŁUGI POZOSTAŁE

L.p

NAZWA USŁUGI

JEDNOSTKA

CENA NETTO

 

Opłaty związane z przerwaniem i przywróceniem dostaw wody

9.

Odcięcie dostaw wody wynikające z zadłużenia Klienta

 

0,00 zł

10.

Przywrócenie dostaw wody zadłużonemu Klientowi po uregulowaniu należności

usługa

300,00 zł

11.

Zawieszenie świadczenia usługi na wniosek Klienta (na czas nie dłuższy niż 3 lata)

usługa

250,00 zł

W zakres usługi wchodzą:

  1. Zamknięcie i otwarcie zasuwy połączeniowej
  2. Demontaż i ponowny montaż wodomierza głównego
  3. Utrzymanie nieeksploatowanej infrastruktury

 

Opłaty związane z samowolnymi działaniami Klienta łamiącymi postanowienia Ustawy lub umowy pomiędzy ŚPWiK Świdnica a Klientem

12.

Wymiana wodomierza uszkodzonego z winy Klienta

ryczałt

250,00 zł

12.1.

koszt Wodomierza domowego - dodatkowy koszt

szt.

wg cen zakupu

13.

Wymiana nakładki do odczytów zdalnych z powodu jej uszkodzenia, zniszczenia lub zagubienia

ryczałt

250,00 zł

13.1.

koszt nakładki na wodomierz - dodatkowy koszt

szt.

wg cen zakupu

 

Usługi związane z obsługą infrastruktury Klienta

14.

Pierwsze oplombowanie wodomierza głównego

 

0,00 zł

15.

Oplombowanie wodomierza  głównego

usługa

150,00 zł

16.

Oplombowanie wodomierza  zamontowanego w celu określenia ilości wody bezpowrotnie zużytej (np. na cele podlewania ogrodu) - zakup wodomierza dokonuje Klient (wodomierz zamontowany na instalacji wewnętrznej Klienta).

usługa

150,00 zł

17.

Ekspertyza wodomierza (w związku z reklamacją prawidłowości wskazań wodomierza) 

usługa

robota zlecana firmie zewnetrzej

 

© 2024 Corsario.pl, DESIGN: corsario