ul. Wrocławska 10
58-100 Świdnica

NIP: 884-001-03-70
REGON: 890621738
tel.: +48 74 851-58-10
tel.:+48 74 851-58-36
fax: +48 74 851-58-15
POGOTOWIE WODOCIĄGOWE: 994
e-mail: spwik@spwik.swidnica.pl
POGOTOWIE WODOCIĄGOWE 994
CENTRALA +48 (74) 851 58 10

Jakość wody

                  Woda płynąca ze świdnickich kranów spełnia wszystkie normy i jest bezpieczna dla zdrowia i życia mieszkańców. Warunki, jakie muszą zostać spełnione, aby woda trafiła do mieszkańców zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. W celu kontroli jakości wody przeprowadzany jest monitoring kontrolny i przeglądowy, polegający na pobieraniu i badaniu próbek wody pod kątem bakteriologicznym oraz fizykochemicznym. Produkcja i jakość uzdatnionej wody jest nadzorowana przez Inspektorów Powiatowej Inspekcji Sanitarnej. Monitoring jest realizowany bezpośrednio w zakładach uzdatniania wody i w różnych punktach poboru wody na terenie m. Świdnicy.
         Świdnica obecnie posiada dwa zakłady uzdatniania wody: ZUW Pszenno oraz ZUW Bokserska (nowoczesny i praktycznie bezobsługowy). Woda pozyskiwana jest ze studni głębinowych zlokalizowanych k. Pszenna i na terenie miasta Świdnicy. Następnie poddawana jest szeregom procesów m. in. napowietrzaniu (utlenianie żelaza i manganu), filtracji (osadzanie się utlenionego żelaza i manganu na złożach filtracyjnych), dezynfekcji na niskim poziomie nieodczuwalnym dla odbiorcy. Cały proces technologiczny i system kontroli służy uzyskaniu jak najlepszej jakości wody i spełnieniu wymogów zawartych w rozporządzeniu. Warto zaznaczyć, że woda kranowa często ma większe wymagania dot. jakości niż wody butelkowe pomimo dostarczania jej stuletnimi rurociągami. Zasadniczo woda kranowa różni się tym od wody butelkowanej, że jest poddana dezynfekcji. Czy w związku z tym rzeczywiście można pić ją bez przegotowania i stosować, jako tańszą alternatywę dla wody butelkowej? Jak najbardziej tak.
          Świdnicka woda charakteryzuje się niską zawartością soli mineralnych, co mogłoby ją klasyfikować do wód nisko mineralizowanych a nawet bardzo nisko mineralizowanych w porównaniu do wód mineralnych. Natomiast posiada i tak więcej soli mineralnych od popularnych w sprzedaży wód źródlanych.

 
             Mamy nadzieję, że podane informacje zachęcą naszych odbiorców do picia wody z kranów.

 

ZUW Pszenno - woda uzdatniona

Badania bakteriologiczne wykonane w dniach: 09.09. - 12.09.2019 r.


Oznaczony parametr

Norma

Jednostka

Kod próbki:

2340

Najwyższe dopuszczalne parametry zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 (Dz. U. 2017 poz. 2294 z dn. 11.12.2017)

Liczba kolonii na agarze odżywczym po 68h±4h w temp. 22ºC±2ºC w 1 ml wody

PN–EN ISO 6222:2004

jtk

nw

bez nieprawidłowych zmian

Liczba bakterii grupy coli w 100 ml próbki

PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04

jtk

0

0

Liczba bakterii E.coli w 100 ml próbki

PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04

jtk

0

0

Liczba enterokoków kałowych w 100 ml próbki

 PN-EN ISO 7899-2:2004

jtk

0

0

 

ZUW Pszenno - woda uzdatniona

Badania fizykochemiczne wykonane w dniach: 09.09. - 12.09.2019 r.


Oznaczony parametr

Norma

Jednostka

Kod próbki: 2340

wynik ± niepewność

Najwyższe dopuszczalne parametry zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 (Dz. U. 2017 poz. 2294 z dn. 11.12.2017)

 Odczyn pH

PN-EN ISO 10523:2012

 

7,5 ± 0,7

6,5-9,5

 Barwa

PBL/CH/21/06 wyd.03 z 18.11.2011

mg/l

<5

akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian

 Mętność

PN-EN ISO 7027-1:2016-09

NTU

0,46 ± 0,08

1

 Zapach

PN-EN 1622:2006

TON

1 (akceptowalny)

akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian

 Smak

PN-EN 1622:2006

TFN

1 (akceptowalny)

akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian

 Azotany

PBL/CH/19A/07 wyd. 02 z 29.11.2011

mg/l

<2,0

50

 Jon amonowy

PBL/CH/15/06 wyd. 03 z 16.11.2011

mg/l

<0,23

0,50

 Chlorki

PN-ISO 9297: 1994

mg/l

49,0 ± 4,4

250

 Suma chloranów i chlorynów

PN-EN ISO 10304-4:2002

mg/l

<0,02

0,7

 Fluorki

PBL/CH/25/06 wyd. 03 z 07.11.2011

mg/l

0,32 ± 0,05

1,5

 Indeks nadmanganianowy

PN-EN ISO 8467:2001

mg/l

<0,50


5

 Siarczany

PBL/CH/28/06  wyd. 02 z 07.11.2011

mg/l

142 ± 21

250

 Chrom og.

PN-EN ISO 17294-2:2016

µg/l

0,11 ± 0,01

50

 Glin

PN-EN ISO 17294-2:2016

µg/l

<1

200

 Kadm

PN-EN ISO 17294-2:2016

µg/l

<0,10

5

 Magnez

PN-EN ISO 17294-2:2016

mg/l

12,0 ± 2,0

30 - 125

wartość zalecana ze względów zdrowotnych, nie nakłada obowiązku uzupełniania minimalnej zawartości przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

 Mangan

PN-EN ISO 17294-2:2016

µg/l

2,2 ± 0,2

50

 Miedź

PN-EN ISO 17294-2:2016

mg/l

0,00099 ± 0,00012

2,0

 Nikiel

PN-EN ISO 17294-2:2016

µg/l

<0,10

20

 Ołów

PN-EN ISO 17294-2:2016

µg/l

1,0 ± 0,1

10

 Sód

PN-EN ISO 17294-2:2016

mg/l

28 ± 3

200

 Żelazo ogólne

PN-EN ISO 17294-2:2016

µg/l

63 ± 8

200

 Przewodność elektr. w temp. 25°C

 (kompensacja automatyczna)

PN-EN 27888:1999

µS cm -1

628 ± 31

2500

 Cyjanki wolne i związane

PN-80/C-04603/01

µg/l

<5,0

50

 Antymon

PN-EN ISO 17294-2:2016

µg/l

1,6 ± 0,1

5

 Arsen

PN-EN ISO 17294-2:2016

µg/l

<0,10

10

 Bor

PN-EN ISO 11885:2009

mg/l

0,025

1,0

 Selen

PN-EN ISO 17294-2:2016

µg/l

<0,10

10

 Rtęć

PN-EN ISO 12846:12+Ap1:2016, PB/I/11/C:17

µg/l

<0,5

1

 Benzen

PB-147/GC wyd. II z dn. 20.10.2014

µg/l

<0,50

1

 Benzo(a)piren

PN-EN ISO 17993:2005

µg/l

<0,003

0,010

 Suma WWA

PN-EN ISO 17993:2005

µg/l

<0,006

0,10

 1,2-Dichloroetan

PB-147/GC wyd. II z dn. 20.10.2014

µg/l

<1,0

3,0

 Suma trichloroetenu i  tetrachloroetenu

PB-147/GC wyd. II z dn. 20.10.2014

µg/l

<2,0

10

 Suma THM

PB-147/GC wyd. II z dn. 20.10.2014

µg/l

<4,0

100

 Suma pestycydów

PN-EN ISO 6468:2002

µg/l

<0,05

0,50

 Akryloamid

PB/I/9/C: 01.05.2011

µg/l

<0,04

0,1

 Bromiany

PN-EN ISO 15061:2003

µg/l

<2

10

 Chlorek winylu

PB-147/GC wyd. II z dn. 20.10.2014

µg/l

<0,2

0,5

 

ZUW Bokserska - woda uzdatniona
Badania bakteriologiczne
  wykonane w dniach: 11.05. - 14.05.2020 r.


Oznaczony parametr

Norma

Jednostka

Kod próbki

825

Najwyższe dopuszczalne parametry zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 (Dz. U. 2017 poz. 2294 z dn. 11.12.2017)

Liczba kolonii na agarze odżywczym po 68h±4h w temp. 22ºC±2ºC w 1 ml wody

PN–EN ISO 6222: 2004

jtk

2

bez nieprawidłowych zmian

Liczba bakterii grupy coli w 100 ml próbki

PN-EN ISO 9308-1:2014-12   +A1:2017-04

jtk

0

0

Liczba bakterii E.coli w 100 ml próbki

PN-EN ISO 9308-1:2014-12   +A1:2017-04

jtk

0

0

Liczba enterokoków kałowych w 100 ml próbki

PN-EN ISO 7899-2: 2004

jtk

0

0

 

ZUW Bokserska - woda uzdatniona
Badania fizykochemiczne wykonane w dniach: 11.05. - 15.05.2020 r.


Oznaczony parametr

Norma

Jednostka

Kod próbki:

825

wynik ± niepewność

Najwyższe dopuszczalne parametry zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 (Dz. U. 2017 poz. 2294 z dn. 11.12.2017)

 Odczyn pH

PN-EN ISO 10523:2012

 

7,7 ± 0,7

6,5-9,5

 Barwa

PB-17-01 z dnia 19.08.2019 na podstawie metody HACH 8025

mg/l

<5

akceptowalna przez konsumenta i bez nieprawidłowych zmian

 Mętność

PN-EN ISO 7027-1:2016-09

NTU

<0,20

1

 Zapach

PN-EN 1622:2006

TON

≤1 (akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian)

akceptowalny przez konsumenta i bez nieprawidłowych zmian

 Smak

PN-EN 1622:2006

TFN

≤1 (akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian)

akceptowalny przez konsumenta i bez nieprawidłowych zmian

 Azotany

PB-15-01 z dnia 19.08.2019 na podstawie metody HACH LANGE LCK 339

mg/l

<0,20


50

 Jon amonowy

PB-11-01 z dnia 19.08.2019 na podstawie metody HACH 8038

mg/l

<0,23

0,50

 Chlorki

PN-ISO 9297: 1994

mg/l

14,0 ± 1,3

250

 Suma chloranów i chlorynów

PN-EN ISO 10304-4:2002

mg/l

0,065 ± 0,016


0,7

 Fluorki

PB-18-01 z dnia 19.08.2019 na podstawie metody HACH 8029

mg/l

0,21 ± 0,04

1,5

 Indeks nadmanganiowy

PN-EN ISO 8467: 2001

mg/l

<0,50

5

 Siarczany

PB-19-01 z dnia 19.08.2019 na podstawie metody HACH 8051

mg/l

36 ± 5

250

 Chrom og.

PN-EN ISO 17294-2:2016

µg/l

0,12 ± 0,01

50

 Glin

PN-EN ISO 17294-2:2016

µg/l

<1,0

200

 Kadm

PN-EN ISO 17294-2:2016

µg/l

<0,10

5

 Magnez

PN-EN ISO 17294-2:2016

mg/l

15 ± 2

7 - 125

wartość zalecana ze względów zdrowotnych, nie nakłada obowiązku uzupełniania minimalnej zawartości przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

 Mangan

PN-EN ISO 17294-2:2016

µg/l

2,1 ± 0,2

50

 Miedź

PN-EN ISO 17294-2:2016

mg/l

0,00093 ± 0,00011

2,0

 Nikiel

PN-EN ISO 17294-2:2016

µg/l

<0,10

20

 Ołów

PN-EN ISO 17294-2:2016

µg/l

<0,10

10

 Sód

PN-EN ISO 17294-2:2016

mg/l

16 ± 2

200

 Żelazo ogólne

PN-EN ISO 17294-2:2016

µg/l

8,5 ± 2,3

200

Przewodność elektr. w temp. 25°C

(kompensacja automatyczna)

PN-EN 27888: 1999

µS cm -1

490 ± 24

2500

 Cyjanki ogólne

PB/FCH/68/A:10.04.2012

µg/l

<30,0

50

 Antymon

PN-EN ISO 17294-2:2016

µg/l

0,77 ± 0,06

5

 Arsen

PN-EN ISO 17294-2:2016

µg/l

0,32 ± 0,04

10

 Bor

PN-EN ISO 11885:2009

mg/l

0,02 ± 0,002

1,0

 Selen

PN-EN ISO 17294-2:2016

µg/l

<0,10

10

 Rtęć

PN-EN ISO 12846:2012+Ap1:2016,PB/I/11/C:10.04.2017

µg/l

<0,5

1,0

 Benzen

PB-147/GC wyd. II z dn. 20.10.2014

µg/l

<0,50

1,0

 Benzo(a)piren

PN-EN ISO 17993:2005

µg/l

<0,003

0,010

 Suma WWA

PN-EN ISO 17993:2005

µg/l

<0,006

0,10

 1,2-Dichloroetan

PB-147/GC wyd. II z dn. 20.10.2014

µg/l

<1,0

3,0

 Suma trichloroetenu i tetrachloroetenu

PB-147/GC wyd. II z dn. 20.10.2014

µg/l

<2,0

10

 Suma THM

PB-147/GC wyd. II z dn. 20.10.2014

µg/l

<4,0

100

 Suma pestycydów

PN-EN ISO 6468:2002

µg/l

<0,05

0,50

 Akryloamid

PB/I/9/C:01.05.2011

µg/l

<0,04

0,1

 Bromiany

PN-EN ISO 15061:2003

µg/l

<2

10

 Chlorek winylu

PB-147/GC wyd. II z dn. 20.10.2014

µg/l

<0,2

0,5

 

Uwaga!

Niepewność metody określono jako niepewność rozszerzoną przy poziomie ufności 95% i współczynniku rozszerzenia k=2, obejmuje ona pobieranie próbek. 
Dla wyników badań fizykochemicznych poniżej (<) i  powyżej (>) zakresu metody niepewności nie podaje się.

 

Twardość wody

Świdnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Świdnicy Sp. z o.o. informuje, że woda podawana do sieci wodociągowej jest średniej twardości.

 

 

CaCOз

Stopnie niemieckie

Stopnie francuskie

Stopnie angielskie

mval/l

mmol/l

 
 

mg/l (ppm)
wynik ± niepewność

°dH
wynik ± niepewność

°f
wynik ± niepewność

°e
wynik ± niepewność

(jednostka fizyczna)
wynik ± niepewność

(międzynarodowa)
wynik ± niepewność

ZUW Bokserska

243 ± 34

13,6  ± 1,9

24,3 ± 3,4

17,0 ± 2,4

4,86 ± 0,68

2,43 ± 0,34

ZUW Pszenno

284 ± 40

15,9 ± 2,2

28,4 ± 4

19,9 ± 2,8

5,68 ± 0,8

2,84 ± 0,4


© 2020 Corsario.pl, DESIGN: corsario