Ułatwienia dla słabowidzących:
                         
ul. Wrocławska 10
58-100 Świdnica

NIP: 884-001-03-70
REGON: 890621738
tel.: +48 74 851-58-10
tel.:+48 74 851-58-36
fax: +48 74 851-58-15
POGOTOWIE WODOCIĄGOWE: 994
e-mail: spwik@spwik.swidnica.pl

           

POGOTOWIE WODOCIĄGOWE 994
CENTRALA +48 (74) 851 58 10

Woda

Jakość wody

                

                           Woda płynąca ze świdnickich kranów spełnia wszystkie normy i jest bezpieczna dla zdrowia i życia mieszkańców. Warunki, jakie muszą zostać spełnione, aby woda trafiła do mieszkańców zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. W celu kontroli jakości wody przeprowadzany jest monitoring parametrów grupy A i parametrów grupy B, polegający na pobieraniu i badaniu próbek wody pod kątem bakteriologicznym oraz fizykochemicznym. Produkcja i jakość uzdatnionej wody jest nadzorowana przez Inspektorów Powiatowej Inspekcji Sanitarnej. Monitoring jest realizowany bezpośrednio w zakładach uzdatniania wody i w różnych punktach poboru wody na terenie m. Świdnicy.

        Świdnica obecnie posiada dwa zakłady uzdatniania wody: ZUW Pszenno (zmodernizowany i bezobsługowy) oraz ZUW Bokserska (nowoczesny i bezobsługowy). Obydwa ujęcia mają ustanowione strefy ochrony sanitarnej. Woda może być pozyskiwana z 16 studni głębinowych - o głębokościach dochodzących do nawet 130 m - zlokalizowanych k. Pszenna i na terenie miasta Świdnicy. Studnie ujmują wodę z neogeńskiego poziomu wodonośnego (kiedyś trzeciorzędowego). Następnie woda ze studni trafia do zakładów uzdatniania wody, gdzie poddawana jest szeregom procesów m. in. napowietrzaniu (utlenianie żelaza i manganu), filtracji (osadzanie się utlenionego żelaza i manganu na złożach filtracyjnych), dezynfekcji na niskim poziomie nieodczuwalnym dla odbiorcy. Cały proces technologiczny i system kontroli służy uzyskaniu jak najlepszej jakości wody i spełnieniu wymogów zawartych w rozporządzeniu. Warto zaznaczyć, że woda kranowa często ma większe wymagania dot. jakości niż wody butelkowe pomimo dostarczania jej stuletnimi rurociągami. Zasadniczo woda kranowa różni się tym od wody butelkowanej, że jest poddana dezynfekcji. Czy w związku z tym rzeczywiście można pić ją bez przegotowania i stosować, jako tańszą alternatywę dla wody butelkowej? Jak najbardziej tak.

   Świdnicka woda charakteryzuje się niską zawartością soli mineralnych, co mogłoby ją klasyfikować do wód nisko mineralizowanych a nawet bardzo nisko mineralizowanych w porównaniu do wód mineralnych. Natomiast posiada i tak więcej soli mineralnych od popularnych w sprzedaży wód źródlanych.

    Dlatego zachęcamy Państwa do picia wody z kranów, zdrowej, bezpiecznej i wielokrotnie tańszej niż jej odpowiedniki butelkowane. Dodatkowo ograniczymy produkcję wszechobecnego plastiku, przyczynimy się do poprawy środowiska naturalnego a także zaoszczędzimy pieniądze związane z zakupem wody w butelkach.

 

ZUW Pszenno - woda uzdatniona

Badania bakteriologiczne wykonane w dniach: 11.09. - 14.09.2023 r.


Oznaczony parametr

Norma

Jednostka

Kod próbki:

2513

Najwyższe dopuszczalne parametry zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 (Dz. U. 2017 poz. 2294 z dn. 11.12.2017)

Ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 22°C

PN–EN ISO 6222:2004

jtk/ 1ml

nw

bez nieprawidłowych zmian: zaleca się aby liczba mikroorganizmów nie przekraczałą 100 jtk/1ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej i 200 jtk/1 ml w kranie konsumenta

Liczba bakterii grupy coli

PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04

jtk/ 100ml

0

0

Liczba Escherichia coli

PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04

jtk/ 100ml

0

0

Liczba enterokoków kałowych

 PN-EN ISO 7899-2:2004

jtk/ 100ml

0

0

 

ZUW Pszenno - woda uzdatniona

Badania fizykochemiczne wykonane w dniach: 11.09. - 26.09.2023 r.


Oznaczony parametr

Norma

Jednostka

Kod próbki: 2513

wynik ± niepewność

Najwyższe dopuszczalne parametry zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 (Dz. U. 2017 poz. 2294 z dn. 11.12.2017)

 Odczyn pH

PN-EN ISO 10523:2012

 

7,6 ± 0,2

6,5-9,5

 Barwa

PB-17-02 z dnia 23.07.2021 na podstawie metody HACH 8025

mg/l

<5

akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian

 Mętność

PN-EN ISO 7027-1:2016-09

NTU

0,28 ± 0,05

akceptowalna przez konsumenta i bez nieprawidłowych zmian; zalecany zakres wartości do 1,0

 Zapach

PN-EN 1622:2006


<1, akceptowalny dla laboratoryjnego zespołu oceniającego, bez nieprawidłowych zmian

akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian

 Smak

PN-EN 1622:2006


<1, akceptowalny dla laboratoryjnego zespołu oceniającego, bez nieprawidłowych zmian

akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian

 Azotany

PB-15-02 z dnia 23.07.2021 na podstawie metody HACH LANGE LCK 339

mg/l

<2

50

 Azotyny

PB-31-01 z dnia 01.06.2021 na podstawie metody HACH LANGE LCK 341

mg/l

<0,05

0,50

 Jon amonowy

PB-11-02 z dnia 23.07.2021 na podstawie metody HACH 8038

mg/l

<0,23

0,50

 Chlorki

PN-ISO 9297: 1994

mg/l

50,4 ± 6,6

250

 Suma chloranów i chlorynów

PN-EN ISO 10304-4:2002

mg/l

0,28 ± 0,07

0,7

 Fluorki

PB-18-01 z dnia 19.08.2019 na podstawie metody HACH 8029

mg/l

<0,1

1,5

 Indeks nadmanganianowy

PN-EN ISO 8467:2001

mg/l

0,62 ± 0,19

5,0

 Siarczany

PB-19-02 z dnia 01.06.2021 na podstawie metody HACH 8051

mg/l

140 ± 21

250

 Chrom og.

PN-EN ISO 17294-2:2016-11

µg/l

<1

50

 Glin

PN-EN ISO 17294-2:2016-11

µg/l

<10

200

 Kadm

PN-EN ISO 17294-2:2016-11

µg/l

<0,05

5,0

 Magnez

PN-EN ISO 7980:2002

mg/l

16,5 ± 2,5 

7 - 125

 Mangan

PN-EN ISO 17294-2:2016-11

µg/l

<5

50

 Miedź

PN-ISO 8288:2002 metoda A

mg/l

<0,05

2,0

 Nikiel

PN-EN ISO 17294-2:2016-11

µg/l

<1

20

 Ołów

PN-EN ISO 17294-2:2016-11

µg/l

<1

10

 Sód

PN-ISO 9964-1:1994+Ap1:2009

mg/l

31,5 ± 4,7

200

 Żelazo ogólne

PN-EN ISO 17294-2:2016-11

µg/l

18 ± 4

200

 Przewodność elektr. w temp. 25°C

 (kompensacja automatyczna)

PN-EN 27888:1999

µS cm -1

720 ± 36

2500

 Cyjanki ogólne

PN-EN ISO 14403-2:2012

µg/l

<5

50

 Antymon

PN-EN ISO 17294-2:2016-11

µg/l

<1

5

 Arsen

PN-EN ISO 17294-2:2016-11

µg/l

<1

10

 Bor

PN-EN ISO 17294-2:2016-11

mg/l

<0,02

1,0

 Selen

PN-EN ISO 17294-2:2016-11

µg/l

<1

10

 Rtęć

PN-EN ISO 17294-2:2016-11

µg/l

<0,1

1

 Benzen

PN-ISO 11423-1:2002

µg/l

<0,5

1

 Benzo(a)piren

PN-EN ISO 17993:2005

µg/l

<0,003

0,01

 Suma WWA

PN-EN ISO 17993:2005

µg/l

<0,006

0,1

 1,2-Dichloroetan

PN-EN ISO 10301:2002

µg/l

<1

3

 Suma trichloroetenu i  tetrachloroetenu

PN-EN ISO 10301:2002

µg/l

<1

10

 Suma THM

PN-EN ISO 10301:2002

µg/l

<1

100

 Suma pestycydów

PN-EN ISO 6468:2002

µg/l

<0,05

0,50

 Akryloamid

PB/I/9/C:01.05.2011

µg/l

<0,04

0,10

 Bromiany

PN-EN ISO 11206:2013-07

µg/l

<2

10

 Chlorek winylu

PN-EN ISO 10301:2002

µg/l

<0,25

0,5

 

ZUW Bokserska - woda uzdatniona
Badania bakteriologiczne
  wykonane w dniach: 08.05. - 11.05.2023 r.


Oznaczony parametr

Norma

Jednostka

Kod próbki

1249

Najwyższe dopuszczalne parametry zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 (Dz. U. 2017 poz. 2294 z dn. 11.12.2017)

Ogółna liczba mikroorganizmów w temp. 22°C

PN–EN ISO 6222: 2004

jtk/ 1ml

1

bez nieprawidłowych zmian: zaleca się aby liczba mikroorganizmó nie przekraczała 100 jtk/ 1ml w wodzie wprowadzanej dosieci wodociągowej i 200jtk /1ml w kranie konsumenta

Liczba bakterii grupy coli 

PN-EN ISO 9308-1:2014-12  +A1:2017-04

jtk/ 100ml

0

0

Liczba Escherichia coli

PN-EN ISO 9308-1:2014-12  +A1:2017-04

jtk/ 100ml

0

0

Liczba enterokoków kałowych

PN-EN ISO 7899-2:2004

jtk/ 100ml

0

0

 

ZUW Bokserska - woda uzdatniona
Badania fizykochemiczne wykonane w dniach: 08.05. - 26.05.2023 r.


Oznaczony parametr

Norma

Jednostka

Kod próbki:

1249

wynik ± niepewność

Najwyższe dopuszczalne parametry zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 (Dz. U. 2017 poz. 2294 z dn. 11.12.2017)

 Odczyn pH

PN-EN ISO 10523:2012


7,8 ± 0,2

6,5-9,5

 Barwa

PB-17-02 z dnia 23.07.2021 na podstawie metody HACH 8025

mg/l

<5

akceptowalna przez konsumenta i bez nieprawidłowych zmian

 Mętność

PN-EN ISO 7027-1:2016-09

NTU

0,34 ± 0,06

akceptowalna przez konsumenta i bez nieprawidłowych zmian

 Zapach

PN-EN 1622:2006


<1, akceptowalny bez nieprawidłowych zmian

akceptowalny przez konsumenta i bez nieprawidłowych zmian

 Smak

PN-EN 1622:2006


<1, akceptowalny bez nieprawidłowych zmian

akceptowalny przez konsumenta i bez nieprawidłowych zmian

 Azotany

PB-15-02 z dnia 23.07.2021 na podstawie metody HACH LANGE LCK 339

mg/l

3,04 ± 0,36

50

 Azotyny

PB-31-01 z dnia 01.06.2021 na podstawie metody HACH LANGE LCK 341

mg/l

<0,05

0,50

 Jon amonowy

PB-11-02 z dnia 23.07.2021 na podstawie metody HACH 8038

mg/l

<0,23

0,50

 Chlorki

PN-ISO 9297:1994

mg/l

22,6 ± 2,9

250

 Suma chloranów i chlorynów

PN-EN ISO 10304-4:2002

mg/l

<0,02

0,7

 Fluorki

PB-18-01 z dnia 19.08.2019 na podstawie metody HACH 8029

mg/l

<0,1

1,5

 Indeks nadmanganiowy

PN-EN ISO 8467: 2001

mg/l

0,99 ± 0,18

5,0

 Siarczany

PB-19-02 z dnia 01.06.2021 na podstawie metody HACH 8051

mg/l

53 ± 8

250

 Chrom og.

PN-EN ISO 15586:2005

µg/l

<1

50

 Glin

PN-EN ISO 15586:2005

µg/l

<10

200

 Kadm

PN-EN ISO 15586:2005

µg/l

<0,2

5,0

 Magnez

PN-EN ISO 7980:2002

mg/l

15,0 ± 2,2

7 -125

 Mangan

PN-EN ISO 15586:2005

µg/l

<2

50

 Miedź

PN-EN ISO 15586:2005

mg/l

<0,002

2,0

 Nikiel

PN-EN ISO 15586:2005

µg/l

<3

20

 Ołów

PN-EN ISO 15586:2005

µg/l

<3

10

 Sód

PN-ISO 9964-1:1994+Ap1:2009

mg/l

18,5 ± 2,8

200

 Żelazo ogólne

PN-EN ISO 15586:2005

µg/l

12,1 ± 3,0

200

Przewodność elektr. w temp. 25°C

(kompensacja automatyczna)

PN-EN 27888: 1999

µS cm -1

510 ± 26

2500

 Cyjanki ogólne

PN-EN ISO 14403-2:2012

µg/l

<5

50

 Antymon

PN-EN ISO 15586:2005

µg/l

4,5 ± 1,0

5,0

 Arsen

PN-EN ISO 15586:2005

µg/l

<3

10

 Bor

PN-EN ISO 17294-2:2016-11

mg/l

<0,02

1

 Selen

PN-EN ISO 17294-2:2016-11

µg/l

<1

10

 Rtęć

PN-EN ISO 17294-2:2016-11

µg/l

<0,1

1

 Benzen

PN-ISO 11423-1:2002

µg/l

<0,5

1

 Benzo(a)piren

PN-EN ISO 17993:2005

µg/l

<0,003

0,01

 Suma WWA

PN-EN ISO 17993:2005

µg/l

<0,006

0,1

 1,2-Dichloroetan

PN-EN ISO 10301:2002

µg/l

<1

3

 Suma trichloroetenu i tetrachloroetenu

PN-EN ISO 10301:2002

µg/l

<1

10

 Suma THM

PN-EN ISO 10301:2002

µg/l

21 ± 3

100

 Suma pestycydów

PN-EN ISO 6468:2002

µg/l

<0,05

0,50

 Akryloamid

PB/I/9/C:01.05.2011

µg/l

<0,04

0,10

 Bromiany

PN-EN ISO 11206:2013-07

µg/l

<2

10

 Chlorek winylu

PN-EN ISO 10301:2002

µg/l

<0,25

0,5

 

ul. Wrocławska - woda uzdatniona
Badania bakteriologiczne
  wykonane w dniach: 11.09. - 14.09.2023 r.


Oznaczony parametr

Norma

Jednostka

Kod próbki

2514

Najwyższe dopuszczalne parametry zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 (Dz. U. 2017 poz. 2294 z dn. 11.12.2017)

Ogółna liczba mikroorganizmów w temp. 22°C

PN–EN ISO 6222:2004

jtk/ 1ml

nw

bez nieprawidłowych zmian: zaleca się aby liczba mikroorganizmów nie przekraczała 100 jtk/ 1ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej i 200 jtk /1ml w kranie konsumenta

Liczba bakterii grupy coli 

PN-EN ISO 9308-1:2014-12  +A1:2017-04

jtk/ 100ml

0

0

Liczba Escherichia coli

PN-EN ISO 9308-1:2014-12  +A1:2017-04

jtk/ 100ml

0

0

Liczba enterokoków kałowych

PN-EN ISO 7899-2:2004

jtk/ 100ml

0

0

 

ul. Wrocławska  - woda uzdatniona
Badania fizykochemiczne wykonane w dniach: 11.09. - 26.09.2023 r.


Oznaczony parametr

Norma

Jednostka

Kod próbki:

2514

wynik ± niepewność

Najwyższe dopuszczalne parametry zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 (Dz. U. 2017 poz. 2294 z dn. 11.12.2017)

 Odczyn pH

PN-EN ISO 10523:2012


7,5 ± 0,2

6,5-9,5

 Barwa

PB-17-02 z dnia 23.07.2021 na podstawie metody HACH 8025

mg/l

<5

akceptowalna przez konsumenta i bez nieprawidłowych zmian

 Mętność

PN-EN ISO 7027-1:2016-09

NTU

<0,2

akceptowalna przez konsumenta i bez nieprawidłowych zmian; zakres wartości do 1,0

 Zapach

PN-EN 1622:2006


<1, akceptowalny dla laboratoryjnego zespołu oceniającego, bez nieprawidłowych zmian 

akceptowalny przez konsumenta i bez nieprawidłowych zmian

 Smak

PN-EN 1622:2006


<1, akceptowalny dla laboratoryjnego zespołu oceniającego, bez nieprawidłowych zmian 

akceptowalny przez konsumenta i bez nieprawidłowych zmian

 Azotany

PB-15-02 z dnia 23.07.2021 na podstawie metody HACH LANGE LCK 339

mg/l

<2

50

 Azotyny

PB-31-01 z dnia 01.06.2021 na podstawie metody HACH LANGE LCK 341

mg/l

<0,05

0,50

 Jon amonowy

PB-11-02 z dnia 23.07.2021 na podstawie metody HACH 8038

mg/l

<0,23

0,50

 Chlorki

PN-ISO 9297:1994

mg/l

20,3 ± 2,6

250

 Suma chloranów i chlorynów

PN-EN ISO 10304-4:2002

mg/l

0,18 ± 0,04

0,7

 Fluorki

PB-18-01 z dnia 19.08.2019 na podstawie metody HACH 8029

mg/l

0,12 ± 0,02

1,5

 Indeks nadmanganiowy

PN-EN ISO 8467: 2001

mg/l

0,65 ± 0,2

5,0

 Siarczany

PB-19-02 z dnia 01.06.2021 na podstawie metody HACH 8051

mg/l

42 ± 6

250

 Chrom og.

PN-EN ISO 17294-2:2016-11

µg/l

<1

50

 Glin

PN-EN ISO 17294-2:2016-11

µg/l

<10

200

 Kadm

PN-EN ISO 17294-2:2016-11

µg/l

<0,05

5,0

 Magnez

PN-EN ISO 7980:2002

mg/l

15,7 ± 2,4

7 -125

 Mangan

PN-EN ISO 17294-2:2016-11

µg/l

<5

50

 Miedź

PN-ISO 8288:2002 metoda A

mg/l

<0,05

2,0

 Nikiel

PN-EN ISO 17294-2:2016-11

µg/l

<1

20

 Ołów

PN-EN ISO 17294-2:2016-11

µg/l

<1

10

 Sód

PN-ISO 9964-1:1994+Ap1:2009

mg/l

15,6 ± 2,3

200

 Żelazo ogólne

PN-EN ISO 17294-2:2016-11

µg/l

11 ± 2

200

Przewodność elektr. w temp. 25°C

(kompensacja automatyczna)

PN-EN 27888: 1999

µS cm -1

520 ± 26

2500

 Cyjanki ogólne

PN-EN ISO 14403-2:2012

µg/l

<5

50

 Antymon

PN-EN ISO 17294-2:2016-11

µg/l

<1

5

 Arsen

PN-EN ISO 17294-2:2016-11

µg/l

<1

10

 Bor

PN-EN ISO 17294-2:2016-11

mg/l

<0,02

1

 Selen

PN-EN ISO 17294-2:2016-11

µg/l

<1

10

 Rtęć

PN-EN ISO 17294-2:2016-11

µg/l

<0,1

1

 Benzen

PN-ISO 11423-1:2002

µg/l

<0,5

1

 Benzo(a)piren

PN-EN ISO 17993:2005

µg/l

<0,003

0,01

 Suma WWA

PN-EN ISO 17993:2005

µg/l

<0,006

0,1

 1,2-Dichloroetan

PN-EN ISO 10301:2002

µg/l

<1

3

 Suma trichloroetenu i tetrachloroetenu

PN-EN ISO 10301:2002

µg/l

<1

10

 Suma THM

PN-EN ISO 10301:2002

µg/l

<1

100

 Suma pestycydów

PN-EN ISO 6468:2002

µg/l

<0,1

0,50

 Akryloamid

PB/I/9/C:01.05.2011

µg/l

<0,04

0,10

 Bromiany

PN-EN ISO 11206:2013-07

µg/l

<2

10

 Chlorek winylu

PN-EN ISO 10301:2002

µg/l

<0,25

0,5

 

Uwaga!

Niepewność metody określono jako niepewność rozszerzoną przy poziomie ufności 95% i współczynniku rozszerzenia k=2, obejmuje ona pobieranie próbek. 
Dla wyników badań fizykochemicznych poniżej (<) i  powyżej (>) zakresu metody niepewności nie podaje się.

 

Twardość wody

Świdnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Świdnicy Sp. z o.o. informuje, że woda podawana do sieci wodociągowej jest średniej twardości.

 

 

CaCOз

Stopnie niemieckie

Stopnie francuskie

Stopnie angielskie

mval/l

mmol/l

 
 

mg/l (ppm)
wynik ± niepewność

°dH
wynik ± niepewność

°f
wynik ± niepewność

°e
wynik ± niepewność

(jednostka fizyczna)
wynik ± niepewność

(międzynarodowa)
wynik ± niepewność

ZUW Bokserska

214 ± 30

12,0 ± 1,7

21,4 ± 3,0

15,0 ± 2,1

4,28 ± 0,6

2,14 ± 0,3

ZUW Pszenno

302 ± 43

16,9 ± 2,4

30,2 ± 4,3

21,1 ± 3,0

6,04 ± 0,86

3,02 ± 0,43

ul. Wrocławska

239 ± 34

13,4 ± 1,9

23,9 ± 3,4

16,7 ± 2,4

4,78 ± 0,68

2,39 ± 0,34Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 (Dz. U. 2017 poz. 2294 z dn. 11.12.2017) twardość wody powinna wynosić 60-500mg/l CaCOз.© 2024 Corsario.pl, DESIGN: corsario