ul. Wrocławska 10
58-100 Świdnica

NIP: 884-001-03-70
REGON: 890621738
tel.: +48 74 851-58-10
tel.:+48 74 851-58-36
fax: +48 74 851-58-15
POGOTOWIE WODOCIĄGOWE: 994
e-mail: spwik@spwik.swidnica.pl
POGOTOWIE WODOCIĄGOWE 994
CENTRALA +48 (74) 851 58 10

Laboratorium

Kontakt: +48 74 851 89 58 lub 59, e-mail: uwalewska@spwik.swidnica.pl
Adres: Zawiszów 5, 58-100 Świdnica


Laboratorium działa od 1992 roku. Wieloletnia praktyka w badaniach wody, ścieków i osadów ściekowych, kompetentny i doświadczony personel, stosowanie zasad dobrej praktyki laboratoryjnej, nowoczesne zaplecze badawcze zaowocowały w uzyskaniu w 2007 r. Certyfikatu Akredytacji Nr AB 842 przyznanego przez Polskie Centrum Akredytacji zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025.Klient rozumie jakość jako dokładne spełnienie jego wymagań i oczekiwań, dlatego pracownicy Laboratorium stawiają sobie za cel:

 • utrzymanie poprzez ciągłe doskonalenie, skuteczności systemu zarządzania zgodnie z międzynarodową normą PN-EN ISO/IEC 17025,
 • wykonywanie badań, zgodnie z oczekiwaniami Klienta poprzez dostarczenie rzetelnych, wiarygodnych i użytecznych wyników,
 • systematyczne poszerzanie oferty badań akredytowanych,
 • uzyskiwanie wysokiej jakości wyników badań przez bezstronny i niezależny od nacisków finansowych personel, zgodnie z zasadami dobrej praktyki laboratoryjnej,
 • pozyskiwanie zaufania Klientów,
 • utrzymywanie wysoko wykwalifikowanej kadry pracowników,
 • utrzymywanie wysokiego poziomu wyszkolenia personelu,
 • udzielanie wsparcia wszelkim inicjatywom mającym na celu stałe podnoszenie jakości wykonywanych usług,
 • utrzymywanie integralności systemu zarządzania przy planowaniu i wdrażaniu zmian w Spółce i laboratorium.


Laboratorium od lat uczestniczy w międzylaboratoryjnych badaniach biegłości organizowanych m. in. przez Politechnikę Krakowską, LCG Standards, Państwowy Instytut Geologiczny, BIOM uzyskując zadowalające wyniki, które potwierdzają kompetencje, kwalifikacje i doświadczenie personelu.
Zarządzanie laboratorium wspomagane jest systemem komputerowym, co zapewnia monitorowanie i raportowanie badań, obsługę zleceń, bezpieczeństwo danych, sporządzanie kopii bezpieczeństwa.


Obszary działalności:

 • kontrola jakości wody surowej z ujęć w Pszennie i przy ul. Bokserskiej,
 • kontrola procesów technologicznych w stacjach uzdatniania wody dla m. Świdnicy i sprawdzanie jakości wody uzdatnionej,
 • kontrola jakości wody w sieci i u odbiorcy w wyznaczonych punktach,
 • kontrola jakości ścieków doprowadzanych i odprowadzanych z oczyszczalni oraz kontrola jakości osadów produkowanych na oczyszczalni,
 • monitorowanie jakości ścieków odprowadzanych z zakładów pracy,
 • kontrola jakości ścieków dowożonych na oczyszczalnię wozami asenizacyjnymi,
 • wykonywanie zleconych analiz wody, ścieków, osadów ściekowych i gleby.


Współpracując z nami Klient uzyskuje:

 • pomoc w dopełnianiu obowiązków wynikających z przepisów prawa,
 • pomoc w interpretacji wyników uzyskanych w trakcie badań,
 • wyniki badań, które są wykonywane metodami akredytowanymi i/lub są zatwierdzone przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdnicy,
 • obsługę całościową (w przypadku badań nie wykonywanych w laboratorium gwarancja wykonania ich u akredytowanego podwykonawcy),
 • akredytowane pobieranie próbek we wszystkich mediach, w których laboratorium wykonuje badania.


Badania akredytowane wykonywane w siedzibie laboratorium

medium: woda i ścieki
fizykochemia:

 • odczyn (pH), przewodność, barwa, temperatura
 • związki azotowe - azotany, azotyny, jon amonowy, amoniak, azot ogólny,
 • indeks nadmanganianowy,
 • twardości ( ogólna, węglanowa, niewęglanowa),
 • zasadowość ogólna,
 • ChZT, BZT5, OWO,
 • indeks fenolowy, ekstrakt eterowy,
 • chlorki, fluorki, siarczany,
 • fosfor ogólny, fosforany,
 • sucha pozostałość, substancje rozpuszczone, zawiesina ogólna,
 • żelazo, mangan,
 • wapń, magnez, sód
 • cynk, chrom ogólny, kadm, miedź, nikiel, ołów – techniką FAAS oraz
 • antymon, arsen, chrom, kadm, miedź, nikiel – techniką ETAAS

  mikrobiologia:
 • ogólna liczba mikroorganizmów w 36 °C i 22 °C,
 • bakterie z grupy coli i Escherichia coli,
 • enterokoki kałowe

medium: osady ściekowe
fizykochemia:

 • odczyn (pH),
 • sucha masa, stopień uwodnienia,
 • zawartość substancji organicznych i mineralnych,
 • związki azotowe - azot amonowy i Kjeldahla,
 • fosfor ogólny,
 • lotne kwasy tłuszczowe,
 • wapń, magnez,
 • cynk, chrom ogólny, kadm, miedź, nikiel, ołów – techniką FAAS

mikrobiologia:

 • bakterie z rodzaju Salmonella

  parazytologia
 • jaja pasożytów jelitowych ATT -Ascaris sp.,Trichuris sp., Toxocara sp.


medium: gleba

 • odczyn (pH)


Badania nieakredytowane wykonywane w wodzie i ściekach w siedzibie laboratorium:
fizykochemia:

 • smak, zapach,
 • zawartość chloru wolnego i ogólnego,
 • CO2 wolny i agresywny,
 • detergenty anionowe,
 • krzemionka jonowa,
 • kwasowość ogólna,
 • siarczki,
 • zawiesina łatwoopadająca,
 • glin, chrom +6
 • żelazo +2
 • potas, srebro, kobalt

  mikrobiologia:
 • bakterie z rodzaju Salmonella

Badania podzlecane akredytowanym laboratoriom:
fizykochemia:

 • bor, selen, wanad, srebro, rtęć,
 • bromiany,
 • akryloamid,
 • cyjanki wolne i związane,
 • pestycydy chloroorganiczne,
 • lotne związki organiczne: bromodichlorometan, 1,2-dichloroetan, benzen, ΣTHM, Σtrichloroetan i tetrachloroetan, tetrachlorometan, chloroform, chlorek winylu, związki ksylenu,
 • ΣWWA, benzo(a)piren,
 • epichlorohydryna,
 • detergenty niejonowe,
 • indeks oleju mineralnego (substancje ropopochodne),
 • tryt, całkowita dopuszczalna dawka,
 • inne – w zależności od potrzeb
  mikrobiologia:
 • clostridium perfrigens
 • legionella Sp.
 • pseudomonas aeruginosa
 • inne – w zależności od potrzeb

Pobieranie próbek- instrukcja dla klienta

Wykonywane oznaczenia

Zapraszamy do współpracy!!!

© 2020 Corsario.pl, DESIGN: corsario