Ułatwienia dla słabowidzących:
                         
ul. Wrocławska 10
58-100 Świdnica

NIP: 884-001-03-70
REGON: 890621738
tel.: +48 74 851-58-10
tel.:+48 74 851-58-36
fax: +48 74 851-58-15
POGOTOWIE WODOCIĄGOWE: 994
e-mail: spwik@spwik.swidnica.pl

           

POGOTOWIE WODOCIĄGOWE 994
CENTRALA +48 (74) 851 58 10

Woda

Laboratorium

Laboratorium

Kontakt: +48 74 851 89 58 lub 59, e-mail: dwlodarczyk@spwik.swidnica.pl
Adres: Zawiszów 5, 58-100 Świdnica

Laboratorium działa od 1992 roku. Wieloletnia praktyka w badaniach wody, ścieków i osadów ściekowych, kompetentny i doświadczony personel, stosowanie zasad dobrej praktyki laboratoryjnej, nowoczesne zaplecze badawcze zaowocowały w uzyskaniu w 2007 r. Certyfikatu Akredytacji Nr AB 842 przyznanego przez Polskie Centrum Akredytacji zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025.


Klient rozumie jakość jako dokładne spełnienie jego wymagań i oczekiwań, dlatego pracownicy Laboratorium stawiają sobie za cel:

 • utrzymanie poprzez ciągłe doskonalenie, skuteczności systemu zarządzania zgodnie z międzynarodową normą PN-EN ISO/IEC 17025,
 • wykonywanie badań, zgodnie z oczekiwaniami Klienta poprzez dostarczenie rzetelnych, wiarygodnych i użytecznych wyników,
 • systematyczne poszerzanie oferty badań akredytowanych,
 • uzyskiwanie wysokiej jakości wyników badań przez bezstronny i niezależny od nacisków finansowych personel, zgodnie z zasadami dobrej praktyki laboratoryjnej,
 • pozyskiwanie zaufania Klientów,
 • utrzymywanie wysoko wykwalifikowanej kadry pracowników,
 • utrzymywanie wysokiego poziomu wyszkolenia personelu,
 • udzielanie wsparcia wszelkim inicjatywom mającym na celu stałe podnoszenie jakości wykonywanych usług,
 • utrzymywanie integralności systemu zarządzania przy planowaniu i wdrażaniu zmian w Spółce i laboratorium.


Laboratorium od lat uczestniczy w badaniach biegłości przez porównania międzylaboratoryjne organizowanych przez kompetentnych dostawców, m. in. przez Eurofins OBiKŚ Polska Sp. z o.o. (PT 011), Centralne Laboratorium Pomiarowo Badawcze Sp. z o.o. (PT 003), LGC Standards (UKAS No. 0001), Centrum Szkoleniowo-Badawcze Arques Sp. z o.o. uzyskując zadowalające wyniki, które potwierdzają kompetencje, kwalifikacje i doświadczenie personelu.
Zarządzanie laboratorium wspomagane jest systemem komputerowym, co zapewnia monitorowanie i raportowanie badań, obsługę zleceń, bezpieczeństwo danych, sporządzanie kopii bezpieczeństwa.


Obszary działalności:

 • kontrola jakości wody surowej z ujęć w Pszennie i przy ul. Bokserskiej,
 • kontrola procesów technologicznych w stacjach uzdatniania wody dla m. Świdnicy i sprawdzanie jakości wody uzdatnionej,
 • kontrola jakości wody w sieci i u odbiorcy w wyznaczonych punktach,
 • kontrola jakości ścieków doprowadzanych i odprowadzanych z oczyszczalni oraz kontrola jakości osadów produkowanych na oczyszczalni,
 • monitorowanie jakości ścieków odprowadzanych z zakładów pracy,
 • kontrola jakości ścieków dowożonych na oczyszczalnię wozami asenizacyjnymi,
 • wykonywanie zleconych analiz wody, ścieków, osadów ściekowych i gleby.


Współpracując z nami Klient uzyskuje:

 • pomoc w dopełnianiu obowiązków wynikających z przepisów prawa,
 • pomoc w interpretacji wyników uzyskanych w trakcie badań,
 • wyniki badań, które są wykonywane metodami akredytowanymi i/lub są zatwierdzone przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdnicy,
 • obsługę całościową (w przypadku badań nie wykonywanych w laboratorium gwarancja wykonania ich u akredytowanego podwykonawcy),
 • akredytowane pobieranie próbek we wszystkich mediach, w których laboratorium wykonuje badania.
  Zakres akredytacji laboratorium badawczego nr AB 842 wydanie 21 z dnia 18.10.2023 do pobrania Pobierz PDFZatwierdzenie systemu jakości prowadzonych przez ŚPWiK Świdnica Sp. z o.o. badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
– DECYZJA nr 1052/22 z 19.12.2022 do pobrania 

         

1. Badania akredytowane wykonywane w laboratorium

             1.1. Przedmiot badań: woda i / lub ścieki
              BADANIA FIZYKOCHEMICZNE

 • pH, przewodność elektryczna właściwa, barwa, temperatura
 • związki azotu – azot azotanowy, azot azotynowy, azot amonowy, azot ogólny, azot Kjeldahla,
 • chlor wolny, chlor ogólny, chlor związany, chloraminy,
 • mętność.
 • indeks nadmanganianowy,
 • twardości (ogólna, węglanowa, niewęglanowa),
 • zasadowość ogólna,
 • ChZT, BZT5, OWO,
 • indeks fenolowy, ekstrakt eterowy,
 • chlorki, fluorki, siarczany,
 • fosfor ogólny,
 • sucha pozostałość, substancje rozpuszczone, zawiesiny ogólne,
 • żelazo, mangan,
 • wapń, magnez, sód, potas,
 • cynk, chrom ogólny, kadm, miedź, nikiel, ołów – techniką FAAS,
 • antymon, arsen, chrom, kadm, miedź, nikiel, glin, ołów – techniką ETAAS
            BADANIA MIKROBIOLOGICZNE
 • ogólna liczba mikroorganizmów w 36 °C i 22 °C,
 • bakterie grupy coli i Escherichia coli,
 • enterokoki kałowe,
 • Pseudomonas aeruginosa

 

             1.2. Przedmiot badań: osady ściekowe
             BADANIA FIZYKOCHEMICZNE

 • pH,
 • sucha masa, stopień uwodnienia,
 • zawartość substancji organicznych i mineralnych,
 • związki azotu - azot amonowy i azot Kjeldahla,
 • fosfor ogólny,
 • lotne kwasy tłuszczowe,
 • wapń, magnez,
 • cynk, chrom ogólny, kadm, miedź, nikiel, ołów – techniką FAAS

 

         BADANIA MIKROBIOLOGICZNE

 • bakterie z rodzaju Salmonella

              1.3. Przedmiot badań: gleba
              BADANIA FIZYKOCHEMICZNE
 • pH

 

         2. Badania nieakredytowane wykonywane w laboratorium objęte systemem zarządzania

              2.1. Przedmiot badań: woda i / lub ścieki
              BADANIA FIZYKOCHEMICZNE

 • smak, zapach,
 • CO2 wolny i CO2 agresywny,
 • detergenty anionowe,
 • kwasowość ogólna i mineralna,
 • zawiesina łatwoopadająca,
 • tlen rozpuszczony,
 • wodorowęglany,

Pobieranie próbek- instrukcja dla klienta Pobierz PDF

Wykaz badań nieakredytowanych objętych systemem zarządzania zgodnym z PN-EN ISO/IEC 17025  Pobierz PDF

Cennik usług laboratoryjnych   Pobierz PDF

Zleceniodawcy przysługuje prawo do skargi / reklamacji zgodnie z 5 rozdziałem Księgi Procedur punkt 5. Zapraszamy do współpracy!!!

Laboratorium Laboratorium Laboratorium Laboratorium Laboratorium Laboratorium

© 2024 Corsario.pl, DESIGN: corsario